Ogólne warunki sprzedaży

AnMarin Sp. z o.o
Marine Time Sp. z o.o.

§ 1
Zakres stosowania ogólnych warunków dostawy.
Zastrzeżenie wyłączności OWS

Ogólne Warunki Sprzedaży (O.W.S.) są powszechnie dostępne na stronie internetowej www.anmarin.pl a Kupujący akceptuje ich treść poprzez zakup produktów lub złożenie zamówienia.
Anmarin Sp. z o.o., – nie wiążą żadne warunki umów/dostawy lub inne zastrzeżenia Kupującego, sprzeczne z niniejszymi warunkami O.W.S., strony będące w stałych stosunkach gospodarczych wiążą wyłącznie zapisy O.W.S. Anmarin Sp. z o.o.,
Kupujący, zawierając umowę sprzedaży/dostawy potwierdza, iż O.W.S. zostały mu udostępnione, zapoznał się z nimi i wyraża zgodę na związanie ich treścią.
Ogólne warunki stanowią integralną część umów i wiążą obie strony umowy, chyba że strony wyraźnie i w formie pisemnej pod rygorem nieważności ustaliły inaczej.
Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy, określane jako „O.W.S” stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 k.c. i znajdują zastosowanie w stosunkach prawnych nawiązywanych z Anmarin Sp. z o.o. i MARINE TIME Sp z o.o z siedzibą w Krakowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być zmienione tylko za zgodą ANMARIN Sp z o.o, oraz Marine Time Sp. z o.o

§ 2
Definicje

Użyte w O.W.S. sformułowania oznaczają:
„Kupujący” – podmiot gospodarczy, dokonujący zakupu lub zamówienia towarów.
„Sprzedawca” – przepisy te dotyczą spółek – Anmarin Sp. z o.o., Marine Time Sp. z o.o.,
„Produkty” – gotowe rzeczy ruchome znajdujące się w stałej ofercie handlowej Sprzedawcy, „Przewoźnik” – każdy podmiot realizujący na rzecz Kupującego transport produktów, w tym realizujący je na polecenie Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp. z o.o

§ 3
Warunki realizacji zamówienia i moment zawarcia umowy

Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez Kupującego zamówienia oraz potwierdzenie przez Anmarin Sp. z o.o. przyjęcia zamówienia do realizacji. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją O.W.S. Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp. z o.o.
W odniesieniu do Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp. z o.o stosowanie przepisu art. 68 [2] k.c. wyłącza się.
Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp. z o.o zgodnie z polityką przedsiębiorstwa realizuje tylko potwierdzone zamówienia.
Zamówienie nie wiąże Sprzedawcy także w sytuacji gdy zamawiający spóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek należności na rzecz Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o
Strony zgadzają się, że w razie wątpliwości co do treści zawartej umowy o prawach i obowiązkach stron przesądza treść przesłanego przez Anmarin Sp. z o.o.
i Marine Time Sp z o.o potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oczywiste omyłki pisarskie lub błędy rachunkowe nie będą wpływały na zobowiązania Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o
Na podstawie zawartej umowy Kupujący zobowiązuje się dokonać zapłaty za zamówiony towar i upoważnia Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o
do wystawienia faktur bez jego podpisu.
Podstawą wystawienia faktury jest zamówienie Kupującego oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o
Cenniki, katalogi, foldery i inne podobne informacje pochodzące od Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. k.c. i mogą być jedynie uznawane za zaproszenie do zawarcia umowy.
Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji zamówienia przy jednoczesnym określeniu dostarczenia pozostałej partii zamówionych „Produktów”.
Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o jest każdorazowo uprawniony do odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Nadto na warunkach określonych niniejszymi O.W.S., Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o jest uprawniony wstrzymać lub odmówić realizacji zamówienia już potwierdzonego – także w przypadku gdy zamówienie będzie budziło wątpliwości albo będzie niekompletne.
Warunkiem zawarcia umowy jest potwierdzenie przez Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o przyjęcia zamówienia do realizacji.
Umowę uznaje się za zawartą w dniu, w którym Kupujący otrzymał pochodzące od Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

§ 4
Zapłata ceny, warunki płatności

Cena płatna będzie w sposób i w terminie wskazanym w fakturze wystawionej przez Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o, przy czym termin ten zawsze jest liczony od daty wystawienia przez Anmarin Sp. z o.o. i i Marine Time Sp z o.o faktury.
Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za fakturę w terminie 7 dni od daty jej wystawienia, dniem zapłaty jest dzień faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy Anmarin Sp. z o.o. lub Marine Time Sp z o.o

Jeżeli opóźnienie w płatności będzie dłuższe niż 3 dni Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o ma prawo wstrzymać realizację wszelkich zamówień Kupującego, a wszelkie płatności Kupującego wobec Anmarin Sp. z o.o. i i Marine Time Sp z o.o stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin zapłaty. W związku ze skorzystaniem przez Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o z uprawnienia do wstrzymania realizacji zamówień, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o
Poza przypadkami określonymi w § 4, O.W.S., Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o jest uprawniony wstrzymać się z realizacją zatwierdzonych zamówień Kupującego, a nadto wierzytelności Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.owzględem Kupującego stają natychmiast wymagalne w przypadku wszczęcia wobec Kupującego postępowania
w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub postępowania naprawczego, a także otwarcia jego likwidacji.
Złożenie reklamacji lub innych zastrzeżeń nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny. Złożenie ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu płatności. W przypadku opóźnień płatności Sprzedawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot.

§ 5
Wydanie produktów

Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o
jest zobowiązany wydać a Kupujący odebrać zamówione „Produkty” w czasie i miejscu określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
Miejscem wydania i odbioru „Produktów” jest magazyn Sprzedawcy położony w przy ul. Strumiennej 33 w Krakowie.
W każdym przypadku Kupujący, zobowiązany jest zapewnić dokonanie odbioru przez osobę upoważnioną. Za osobę upoważnioną będzie uznana osoba dysponująca pisemnym upoważnieniem Kupującego do odbioru „Produktów” określonych w konkretnym, potwierdzonym i przyjętym do realizacji zamówieniu. Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o jest uprawniony odmówić wydania „Produktów” osobie nie dysponującej upoważnieniem Kupującego i obciążyć Kupującego kosztami przechowania „Produktów” i innymi należnościami.
Niezależnie od powyższego uprawnienia Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o jest uprawniony wydać „Produkty” osobie, która zobowiąże się je przyjąć w imieniu Kupującego. W takim przypadku wszelkie skutki i/lub ryzyka z tym związane obciążają wyłącznie Kupującego.
W przypadku, gdy potwierdzone warunki zamówienia obejmują dostawę „Produktów” do miejsca przeznaczenia środkami transportu Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o
i/lub podmiotów, którym Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o
przewóz powierzył, Kupujący zobowiązany jest zapewnić niezwłoczny rozładunek „Produktów”, co nastąpi nie później w terminie 1 godziny od przybycia środka transportu do miejsca przeznaczenia.
W przypadku, gdy Kupujący nie dokona rozładunku w terminie określonym powyżej, poniesie on koszty przestoju środka transportu. Czas oczekiwania na rozładunek będzie rozliczany dodatkowo według stawki za transport obowiązującej u Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o lub u Przewoźnika. Kupujący jest zobowiązany zapłacić za czas oczekiwania na rozładunek na podstawie otrzymanej faktury i zgodnie z jej treścią lub na podstawie odrębnego wezwania do zapłaty.
W przypadku odbioru „Produktów” z magazynów Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o , Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o organizuje i ponosi jedynie koszty wydania „Produktów”, co obejmuje wyłącznie koszty załadunku na środki transportu Kupującego i/lub osoby trzeciej, którą Kupujący posługuje się przy odbiorze, w tym Przewoźnika.
W przypadku dokonywania transportu wyłącznie środkami własnymi i bez udziału osoby trzeciej, w tym Przewoźnika, wydanie „Produktów” następuje z chwilą rozładunku.
W innych przypadku transportu „Produktów”, wydanie „Produktów” jest dokonane z chwilą wydania z magazynu do załadunku na środki transportu Kupującego i/lub osoby trzeciej, którą Kupujący lub Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o posługuje się przy odbiorze/wydaniu, co obejmuje również Przewoźnika.
Realizacja zamówienia to wydanie towaru na rzecz Przewoźnika, z chwilą wydania towaru ryzyko utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na rzecz Przewoźnika.
Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o – nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji dostaw po wydaniu produktów z magazynu – odpowiedzialność za ewentualne opóźnienie w dostawie towaru ponosi Przewoźnik.

Wszelkie ryzyka a w szczególności ryzyko uszkodzenia lub utraty „Produktów” przechodzi na Kupującego z chwilą wydania „Produktów”z magazynu .
Jeżeli Kupujący nie przystąpi do odbioru lub opóźni się z odbiorem zamówionych „Produktów”, Anmarin Sp. Z o.o i Marine Time Sp z o.o jest uprawniony, wedle swojego wyboru, obciążyć Kupującego kosztami przechowania w wysokości 100 złotych dziennie za każdy zajęty metr powierzchni Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o lub też powierzyć „Produkty” na przechowanie osobom trzecim na koszt i ryzyko Kupującego.
Kupujący niniejszym akceptuje fakt, iż upoważnia Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o do wystawienia, bez jego podpisu, faktury uwzględniającej koszty i wydatki związane z przechowaniem „Produktów”. Zapłata nastąpi w sposób i w terminie wskazanym w fakturze lub odrębnym wezwaniu do zapłaty. W razie potrzeby Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o jest uprawniony zmieniać, na koszt i ryzyko Kupującego, miejsce składowania „Produktów” nie odebranych o czym powiadomi Kupującego pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Wszelkie koszty związane z odbiorem „Produktów” w nowym miejscu, w tym koszt załadunku, ponosi Kupujący.
Kupujący ponosi wobec Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z opóźnieniem w rozładunku/odbiorze/ „Produktów”, przestojami lub unieruchomieniem środków transportu wykorzystywanego przez Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o do realizacji zamówień.
W każdym przypadku gdy pracownicy lub osoby trzecie, którymi Kupujący się posługuje lub z okoliczności wynika, iż może się nimi posługiwać przy odbiorze „Produktów” biorą udział w załadunku, transporcie, rozładunku, przechowywaniu Produktów, osoby takie działają wyłącznie na ryzyko Kupującego, a nie jako pomocnicy Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o
Anmarin Sp z o.o i Marine Time Sp z o.o nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zachowania.

§ 6
Zastrzeżenie prawa własności

Do czasu pełnej zapłaty za „Produkty”, pozostają one własnością Anmarin Sp. z o.o.
i Marine Time Sp z o.o
W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie za „Produkty” Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.oma prawo żądać zwrotu odebranych, a niezapłaconych „Produktów” – w takim przypadku Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie otrzymane, a nie opłacone „Produkty” (zwrot obejmuje załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o) w ciągu 3 dni roboczych od chwili skierowania żądania.
Żądanie Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.omoże zostać skierowane w formie pisemnej lub faksem. W razie uchybienia obowiązkowi zwrotu „Produktów” Kupujący zgadza się zapłacić Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o karę umowną w wysokości 5 % ceny nie zwróconych „Produktów” za każdy dzień opóźnienia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Anmarin Sp. z o.o. odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez Anmarin Sp. z o.o. innych roszczeń, prawem przewidzianych.
W przypadku wszczęcia wobec Kupującego postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub postępowania naprawczego, a także otwarcia jego likwidacji, Anmarin Sp. z o.o. ma prawo odebrać od Kupującego „Produkty” za które Kupujący nie zapłacił pełnej ceny, ma prawo je odsprzedać, a także odebrać zapłatę od osób trzecich w przypadku gdyby Kupujący odsprzedał „Produkty” bez zapłaty na rzecz Anmarin Sp. z o.o.

§ 7
Odpowiedzialność

W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o wobec Kupującego jest ograniczona do rzeczywistej straty, nie więcej jednak niż do wysokości wartości zamówienia.
Górną granicą odpowiedzialność Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o z tytułu umowy sprzedaży jest odpowiedzialność tylko do wysokości wartości zamówienia.

§ 8
Warunki gwarancji

Szczegółowe zasady udzielania i realizacji gwarancji udostępniane są w dokumencie gwarancyjnym przekazywanym Kupującemu przy odbiorze „Produktów” oraz na stronie www.anmarin.pl i www.marinetime.pl
Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o udziela na „Produkty” i „Usługi „ gwarancji tylko w przypadku, gdy są produktem Anmarin Sp z o.o /Marine Time Sp z o.o lub zostały wykonane jako usługa i Kupujący otrzymał przy ich wydaniu dokument gwarancyjny. W pozostałych przypadkach na „Produkty” obowiązuje rękojmia w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego i niniejszych O.W.S.
Ograniczonie gwarancji dotyczy artykułów których Anmarin Sp z o.o/Marine Time Sp z o.o jest dystrybutorem. Odpowiedzialnść z tytułu gwarancji spoczywa na producentach ortykułow , jednak odbywa się za pośrednictwem Anmarin Sp z o.o / Marine Time Sp. z o.o.
Zgodnie z postanowieniami gwarancyjnymi określonymi przez producentów których dystrybutorem jest Anmarin Sp. Z o.o / Marine Time Sp. Z o.o nabywca jest zozbowiązany dostarczyć zakupiony sprzęt do siedziby Sprzedawcy w celu usuniecia usterek we własnym zakresie.

§ 9
Rękojmia

Kupujący ma obowiązek starannego i wnikliwego sprawdzenia stanu „Produktów” (odbiór ilościowy i jakościowy). Wszelkie ewentualne braki winny być stwierdzone w formie protokołu reklamacyjnego, sporządzonego najpóźniej w dniu odbioru towarów i podpisanego przez osobę upoważnioną do obioru oraz Przewoźnika i/lub przedstawiciela Anmarin Sp. z o.o. i i Marine Time Sp z o.o
Zgłoszenia reklamacyjne lub z tytułu rękojmi nie wstrzymują terminów płatności.
W przypadku braków ilościowych, protokół winien wskazywać rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym towarem a dokumentem WZ i/lub listem przewozowym.
Podpisane dokumenty WZ lub listy przewozowe bez dodatkowych adnotacji stanowią dowód wydania „Produktów” bez braków ilościowych i uszkodzeń.
Nie zgłoszenie braków ilościowych w terminie 14 do dnia dostawy wyłącza dochodzenie wszelkich roszczeń z tego tytułu.
W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący może żądać naprawy lub wymiany „Produktów”, w terminie uwzględniającym możliwości produkcyjne i handlowe Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o

Kupujący nie może odstąpić od umowy ani żądać obniżenia ceny, chyba że Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o pisemnie pod rygorem nieważności, oświadczy, iż nie jest w stanie wady „Produktu” usunąć lub wymienić na wolny od wad. Wybór formy zaspokojenia roszczeń w każdym przypadku należy do Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o
W przypadku, gdy wymiana lub naprawa „Produktu” jest utrudniona lub niosłaby za sobą znaczne koszty po stronie Anmarin Sp. z o.o. i i Marine Time Sp z o.o
może on odpowiednio obniżyć cenę produktu. W tej sytuacji Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o wystawi Kupującemu fakturę korygującą.
W razie stwierdzenia wad „Produktu”, użytkowanie lub montaż lub wbudowywanie lub inne podobne czynności dotyczące „Produktu” winny być natychmiast wstrzymane.
Wszelkie szkody wynikłe z uchybienia powyższemu obowiązkowi obciążają wyłącznie Kupującego i powodują utratę praw z rękojmi i gwarancji.
Jeżeli Kupujący wbudował produkt z możliwymi do stwierdzenia wadami, Anmarin Sp. z o.o. i i Marine Time Sp z o.o nie ponosi odpowiedzialności związanej z ewentualną naprawą lub wymianą innych elementów z nim związanych.
Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o ponosi odpowiedzialność tylko do wysokości zamówienia w zakresie rękojmi w każdym przypadku odpowiedzialność ta jest zawsze ograniczona do wartości wadliwych produktów z uwzględnieniem treści § 7 niniejszych O.W.S.
Termin na rozpoznanie zgłoszenia reklamacji Kupującego wynosi 21 dni. Milczenie Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o nie oznacza uznania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Anmarin Sp. z o.o. i Marine Time Sp z o.o poinformuje o terminie wykonania naprawy lub wymiany.
Warunkiem uznania reklamacji za skutecznie doręczoną jest przedstawienie przez Kupującego: oryginału faktury zakupu wyrobów, dokumentów WZ w oryginale.

§ 10
Częściowa nieskuteczność

Jeżeli poszczególne postanowienia O.W.S. byłyby lub stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne lub nieskuteczne nie wpłynie to na ważność/skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku, strony zobowiązują się dokonać wszelkich potrzebnych czynności, nie wyłączając zmian postanowienia nieważnego/nieskutecznego, celem rozliczania się i współpracy w oparciu o takie zasady i /lub instytucje prawne, które, będąc prawnie skutecznymi, będą w możliwie największym stopniu zbliżone do kontraktowego oraz/lub gospodarczego celu postanowienia nieważnego/nieskutecznego.

§ 11
Prawo właściwe i sprawy sporne

Prawem właściwym dla umów zawartych na warunkach O.W.S. jest prawo polskie.
Ewentualne spory wynikłe z realizacji Umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Anmarin Sp. z o.o. i i Marine Time Sp z o.o

§ 12
Postanowienia końcowe

Niniejsze O.W.S. podlegają publikacji na stronie internetowej Anmarin Sp. z o.o.
i Marine Time Sp z o.o lub na tablicy informacyjnej w siedzibie przedsiębiorstwa.
Niniejsze O.W.S. znajdują zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży/dostawy chyba że strony w takich umowach wyraźnie i w formie pisemnej pod rygorem nieważności wyłączą stosowanie O.W.S.
Niniejsze O.W.S. obowiązują od 01.01.2020.