Uzyskane dofinansowania

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach osi priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw; poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Celem projektu nr POIR.03.03.03-12-0050/20 jest promocja i wzrost rozpoznawalności marki produktowej przedsiębiorstwa MARINE TIME SP. Z O.O. na rynkach zagranicznych oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki w okresie 01.01.2021r. – 30.06.2022r. W celu realizacji celu Projektu zaplanowano następujące działania promocyjne przewidziane Programem promocji branży jachtów i łodzi:
– Udział w 3 imprezach targowych jako wystawca
– Organizacja 2 misji wyjazdowych
– Organizacja 1 misji przyjazdowej
– Zakup usługi doradczej
– Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych

Wartość projektu: 295 900.00 PLN
wkład Funduszy Europejskich: 221 925.00 PLN

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach osi priorytetowej 3 Przedsiębiorcza Małopolska; Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki; Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich mśp

Przedmiotem projektu nr RPMP.03.03.02-12-0022/20 jest rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Marine Time Sp. z o.o. poprzez realizację strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa w okresie 1.09.2020-15.10.2022 r.
Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez wdrożenie działań rekomendowanych dla Wnioskodawcy i wynikających z planistycznego dokumentu – strategia działalności międzynarodowej, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności na arenie międzynarodowej oraz wzrostu rozpoznawalności Małopolski, jako marki gospodarczej.
Cele operacyjne projektu, które zostaną zrealizowane w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu:
-Nawiązanie 10 kontaktów biznesowych z kontrahentami zagranicznymi.
-Podpisanie 3 kontraktów handlowych zagranicznych.
-Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów na eksport

Wartość projektu: 319 534,20 PLN
wkład Funduszy Europejskich: 154 074,61 PLN

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Dostępność Plus

Głównym celem projektu nr POIR.02.03.05-12-0033/21 jest rozwój firmy poprzez przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego, w którym opracowany zostanie nowy projekt wzorniczy. Przewiduje się, iż pełen zakres projektu zostanie wykonany w okresie od 2021-07-01 do 2023-06-30. W projekcie kontynuowany będzie profesjonalny proces wzorniczy składający się z następujących usług doradczych:
1. Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego
2. Opracowanie prototypu i przeprowadzenie testów
3. Przeprowadzenie testów uwzględniających końcowego użytkownika w celu zanalizowania dostępności efektów projektu.
4. realizacja inwestycji początkowej umożliwiającej rozpoczęcie produkcji produktu opracowanego na bazie projektu wzorniczego.

Wartość projektu: 853 029.48 PLN
wkład Funduszy Europejskich: 501 280.57 PLN